بررسی رابطه بین ارزش ویژه برند، وفاداری به برند و رضایت مشتریان در رشت

مرسده درخشان فر سازمان ها امروزه به علت فشروده تر شدن رقابت، توسعه تکنولوژی اطلاعات و آگاهی مشتریان به دنبال وفادار کردن مشتریان خود هستند. این عوامل حالتی را پدید آورده که صرفا به وسیله قیمت محصولات...